فراخوان برایِ

یک خطِ‌ّ کُمَکي

برآمده از الف‌بایِ فارسي

 

درآمد:

پس‌از سالِ 1371 و انتشارِ مقاله‌یِ «فراخوان به فارسي‌نويسان و پيش‌نهاد به تاجيکان» در شماره‌یِ 72یِ مجله‌یِ «آدينه» که وسيله‌يی شد برایِ رساندنِ پيامِ «بی‌فاصله‌نويسي» به فارسي‌نويسان، پِيوسته ذهنِ من دنبالِ راهی برایِ رسیدن به یک خطّ‌ِ مصوِت‌نويس بوده است.

ادامه‌یِ مطلب

نوشتارها

خطِ‌ّ فارسي‌یِ باستان

خطِ‌ّ ميخي‌یِ فارسي‌یِ باستان خطّی است که به چند صورتِ کتيبه و لوحِ گِلي و مُهردر ايران و ترکيه و مصر يافت شده...

پيشينه‌یِ خطّ در جهان

در آغازِ پِيدايشِ خطّ خواندن و نوشتن در انحصارِ کاهنان و دبيران بود. اينان که برایِ اين کارِ تخصصي آموزشِ ويژه می‌ديدند، شيوه‌هایِ پيچيده&zw...

از گفتار تا نوشتار

گونه‌هایِ ارتباط   در طبيعت در سراسرِ اين كره‌‌یِ خاكي، و نيز تمامي‌‌یِ جهانِ افلاكي، همه، هرچه و هركه هرجا هست، يک&z...